นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดชลบุรี

2 สิงหาคม 2561

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี