นางนิรมล ศิริสมบัติ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 

 

นายวิศนุย์ คุณมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ 

 

นางเยาวภา ชมดวงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชกานต์ คมคาย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนิภาภรณ์ ดวงสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตสา ต่อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกชพร มหาคุณาวสุ 
ครู ชำนาญการ

นายชูศักดิ์ แสนยะมูล
ครูชำนาญการ

นางสาวสุระจิตร พิชญกานต์ 
ครู

นางสาวรัชนก โพธิ์ศรีทอง 
ครู

นางสาววนิดา ทองไสยะ 
ครู 

นางสาวเบ็ญจมาศ พึ่งงาม
ครู

นางสาวณฐวรรณ์ ถิ่นมาบแค
ครู

นายเอกพล กาวีวน
ครู

นายทรงยศ รังสรรค์มณีนิล
ครู

นางสาวสรารัตน์ คล้ามกลั่น 
ครู

นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร
ครู

นางสาวประกายแก้ว สุขจิตร์
ครู

นางสาววันวิสา รุ่งสุข
ครู

นางสาวสุวิชชา ฟักทอง
ครู

นางสาวดารณี ชินบุตร 
ครู

นางสาวสุมิตรา ปะนะพุทโต
ครู

นายนราศักดิ์ จันทะคีรี
ครู

นางสาวดอกซ้อน ศิริปี
ครู

นางสาวสุนันทา เขินไพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุศรินทร์ พุทธวงค์ 
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา หุยวัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วคำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน เหล่าทา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐ เมฆมูสิก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ นิลแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวปารวี  คงชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา  ธรฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายนิพนธ์ศักดิ์ ทรงนาศึก
ครู (พนักงานงานราชการ)

นางสาวปรียา วิรุลพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวดอกไม้ ลุนมา
ครู (อัตราจ้าง)

นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวรัตนา พานขันธ์
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวสายสุนีย์  สงวนยิ้ม
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวปาริชาติ ทองรบ
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวธนภัค  พจนอารีย์วงศ์
ครู (อัตราจ้าง)

นายมาริโอ เบลม
ครู (อัตราจ้าง)

Mr.Elvis Buma
ครู (อัตราจ้าง)

นายสมพร  พรมคุณ
ครู (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

นางสาวสุชาดา  จันทร์เนตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกมลรัตน์  กุลด้วง
ครู (ธุรการโรงเรียน)

นายสมชาย  ชินทอง
นักการภารโรง

 

นายเกียรติศักดิ์  คุณทะวงษ์
นักการภารโรง

น.ส.มาลี ชำนาญจิต
แม่บ้าน

นางเจริญ  สนธิ์น้อย
แม่บ้าน

นางมาณี  จันทร์เจริญ
แม่บ้าน

นางสาวมัทนา  สังข์เมือง
แม่บ้าน